WYMAGANE DOKUMENTY

Kto musi posiadać Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Certyfikacja kompetencji zawodowych nie dotyczy kierowców, lecz przewoźników, czyli osób zarządzających przedsiębiorstwem.

Do osób zarządzających przedsiębiorstwem należą osoby mające zasadniczy, decydujący wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, zdolne do podejmowania prawnie skutecznych czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa:

 1. ścisłe kierownictwo przedsiębiorstwa (prezes, zarząd, przedsiębiorca, jeżeli jest osobą fizyczną),
 2. odpowiednio umocowane do podejmowania czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w zakresie wykonywania transportu drogowego, a w szczególności zawierania umów przewozu, nabywania i zbywania przedmiotów zaliczanych do środków trwałych przedsiębiorstwa, w tym, np. środków transportu, czy też upoważnienia do zawierania i rozwiązywania umów o pracę.

Kto nie musi ubiegać się o certyfikat?

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym certyfikat kompetencji zawodowych potrzebny jest tylko jako jeden z dokumentów do uzyskania licencji. Licencje muszą uzyskać jedynie przewoźnicy wykonujący zarobkowy drogowy transport krajowy i międzynarodowy z wyłączeniem transportu wykonywanego pojazdami lub zespołami pojazdów:

 1. przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – w niezarobkowym przewozie drogowym osób,
 2. o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,
 3. ratownictwa medycznego oraz w ramach usług transportu sanitarnego.

Do przewozów drogowych wykonywanych w/w pojazdami nie stosuje się przepisów ustawy o transporcie drogowym.

Natomiast do przewozów drogowych wykonywanych:

 1. w ramach powszechnych usług pocztowych,
 2. w ramach usług polegających na przewozie odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych, przez podmioty niebędące przedsiębiorcami,

– stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące niezarobkowego przewozu drogowego.

Z posiadania certyfikatu przewoźnika zwolnieni są także taksówkarze.

Rodzaje certyfikatów kompetencji zawodowych:

Certyfikat kompetencji zawodowych jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez przewoźnika kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Jednym z kryterium jakościowych, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o licencję w zarobkowym transporcie drogowym, jest posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych przez przynajmniej jedną z osób zarządzających przedsiębiorstwem transportu drogowego.

Ustawa przewiduje cztery rodzaje certyfikatów kompetencji zawodowych dla przedsiębiorców wykonujących:

–  krajowy transport drogowy osób

– międzynarodowy transport drogowy osób,

– krajowy transport drogowy rzeczy

– międzynarodowy transport drogowy rzeczy

WYMAGANE DOKUMENTY składane w wydziale komunikacji – krajowy przewóz rzeczy:

 1. Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy.
 2. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – rejestr przedsiębiorców lub z ewidencji działalności gospodarczej.
 3. Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON).
 4. Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 5. Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych:
  a. przedsiębiorcy (w przypadku zarządów wieloosobowych przynajmniej jedna z osób zarządzających winna legitymować się tym certyfikatem), lub
  b. osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie wraz z dokumentem potwierdzającym fakt zarządzania.
  W przypadku przedstawienia zagranicznego certyfikatu uprawniającego do wykonywania transportu drogowego przez obywatela zagranicznego należy dołączyć następujące dokumenty:
  – kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych (poświadczoną przez notariusza za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu) oraz tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.
  – potwierdzenie od wystawcy certyfikatu kompetencji zawodowych, że osobie w nim wymienionej wydano certyfikat (Nr….. z dnia ……), z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 6. Zaświadczenie (informacja) z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy o transporcie drogowym: osób będących członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innych przedsiębiorców – osoby prowadzącej działalność gospodarczą.
 7. Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego:
  a. roczne sprawozdanie finansowe,
  b. dokumenty potwierdzające:
  – dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
  – posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
  – udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
  – własność nieruchomości.
  Wysokość kwot potwierdzających posiadanie sytuacji finansowej przez przedsiębiorcę wynosi odpowiednio: 9000 euro na pierwszy pojazd samochodowy oraz 5000 euro na każdy następny pojazd zgłoszony do licencji. Wartość euro przeliczana jest po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w ostatnim dniu roku, poprzedzającego rok, w którym składany jest wniosek.
 8. Oświadczenie (nie dotyczy wniosku składanego o licencję wyłącznie w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy) o zamiarze zatrudnienia kierowców .
 9. Wykaz pojazdów samochodowych (nie dotyczy wniosku składanego o licencję wyłącznie w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy) zgłaszanych do licencji wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi, np.:
  a. umowy leasingu z podanym terminem jej obowiązywania wraz z ewentualnym protokołem odbioru lub upoważnienie do użytkowania pojazdu,
  b. umowy najmu (dodatkowo, w przypadku pojazdów leasingowanych zgoda firmy leasingowej),
  c. umowy dzierżawy,
  d. umowy użyczenia,
  e. umowy przewłaszczenia wraz z umową o kredyt.
 10. Dowód wniesienia opłaty za udzielenie licencji.

OPŁATY

Opłata za udzielenie licencji zależy od okresu na jaki ma być udzielona i ilości pojazdów.

a. w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, nie będącego taksówką, pobiera się jedną opłatę, odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd; za wydanie wypisu z licencji opłata wynosi 1% opłaty za licencję za każdy wypis,
b. za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłaty w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie licencji,
c. za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty jak za udzielenie licencji, natomiast za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty jak za udzielenie licencji,
d. za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, w przypadku zmiany danych dotyczących adresu lub siedziby przedsiębiorcy, powodujących zmianę właściwości organu – organ właściwy pobiera opłatę jak za zmianę licencji. Za wydanie wypisu z licencji, w przypadku zaistnienia wyżej opisanej sytuacji, pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty jak za udzielenie licencji,
e. za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty jak za udzielenie licencji. W innych przypadkach utraty licencji za wydanie wtórnika licencji pobiera się opłatę w wysokości 25 % opłaty jak za udzielenie licencji.

INFORMACJE NA TEMAT DOKUMENTÓW, LICENCJI, OPŁAT PRZY MIĘDZYNARODOWYM PRZEWOZIE RZECZY ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE BIURA DO SPRAW TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO